سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول 
تدریس 
مسجد هندی در حوزه علمیه نجف  
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول